Tunghai University

Department of Chemical and Materials Engineering

Mailing Address:
Chemical and Materials Engineering Department
Tunghai University
P.O. Box 833.
Taichung, Taiwan R.O.C. 40704
Department phone: 886-4-23590262-108
Department FAX: 886-4-23590009
Department Email:
Last Updated: February 12, 2009

Professors:

Chang, You-Im            886-4-23590262  <>
Chiao, Shu-Min           886-4-23590262  <>
Do, Jing-Shan            886-4-23590262  <>
Huang, Chi-Tsung          886-4-23590262  <>
Li, Kuo-Tseng            886-4-23590262  <>
Wang, Yeh              886-4-23590262  <>
Yang, Fan-Chiang          886-4-23590262  <>
Yang, I-Kuan (Head)         886-4-23590262  <>

Associate Professors:

Cheng, Shueh-Hen          886-4-23590262  <>
Gu, Yesong             886-4-23590262  <>
Hsieh, Shu-Mu            886-4-23590262  <>

Assistant Professors:

Ho, Chih Sung            886-04-23590262 <>
Yen, Hong Wei            886-04-23590262 <>