Tamkang University

Department of Chemical and Materials Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical and Materials Engineering
Tamsui, Taipei Hsien, Taiwan, 25137
Department phone: 886-2-26215656x2614
Department FAX: 886-2-2620-9887
Department Email:
Last Updated: January 23, 2009

Professors:

Chang, Cheng-Liang         x2723      <>
Chang, Hsuan (Chair)        x3282      <>
Chang, Yu-Chi            x2722      <>
Chen, Hsi-Jen            x2721      <>
Cheng, Liao-Ping          x2725      <>
Cheng, Tung-Wen           x2725      <>
Don, Trong-Ming           x2670      <>
Han, Kwong-Wing           x2601      <>
Ho, Chii-Dong            x2724      <>
Hwang, Kuo-Jen           x2726      <>
Yeh, Ho-Ming            x2601      <>
Yu, Hseng-Fu            x2728      <>

Associate Professors:

Lin, Dar-Jong            x2724      <>
Lin, Gwo-Geng            x2726      <>

Graduate Advisor

Hsuan Chang

Undergraduate Advisor

Hsuan Chang