National Taiwan University of Science and Technology

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
43 Keelung Road, Section 4
Taipei, 106-07
Taiwan
Department phone: 886-2-2737-6610
Department FAX: 886-2-2737-6644
Department Email:
Last Updated: January 13, 2009

Professors:

Chen, Hsiu-Mei           886-2-2737-6651 <>
Chern, Chorng-Shyan         886-2-2737-6649 <>
Chern, Yaw-Terng          886-2-2737-6646 <>
Chien, I-Lung            886-2-2737-6652 <>
Chou, Yi-Shyong           886-2-2737-6622 <>
Hong, Lu-Sheng           886-2-2737-6650 <>
Huang, Yan-Jyi           886-2-2737-6625 <>
Hwang, Bing-Joe (Chair)       886-2-2737-6624 <>
Ju, Yi-Hsu             886-2-2737-6612 <>
Ku, Young              886-2-2737-6621 <>
Lee, Cheng-Kang           886-2-2737-6629 <>
Lee, Chia-pyng           886-2-2737-6623 <>
Lee, Ming-Jer            886-2-2737-6626 <>
Liaw, Der-Jang           886-2-2737-6638 <>
Lin, Chun-I             886-2-2737-6614 <>
Lin, Ho-Mu (Emeritus)        886-2-2737-6643 <>
Lin, Shawn-Dian           886-2-2737-6984 <>
Lin, Shi-Yow            886-2-2737-6648 <>
Liu, Chin-Hsin           886-2-2737-6647 <>
Liu, Jhy-Chern           886-2-2737-6627 <>
Liu, Tuan-Chi            886-2-2737-6617 <>
Shiau, Ching-Yeh          886-2-2737-6619 <>
Tsai, Dah-Shyang          886-2-2737-6618 <>

Associate Professors:

Jiang, Jyh-Chiang          886-2-2737-6653 <>
Liaw, Ben-Ruey           886-2-2737-6628 <>
Tseng, Wen-Chi           886-2-2730-1078 <>

Assistant Professors:

Chen, Liang-Yih           886-2-2737-6615 <>
Ho, Ming-Hua            886-2-2730-1255 <>
Tai, Yian              886-2-2737-6620 <>
Tseng, Yao-Hsuan          886-2-2737-6765 <>
Wang, Meng-Jiy           886-2-2730-1146 <>

Instructors:

Yang, Der-Lern           886-2-2737-6640 <>

Graduate Advisor

Bing-Joe Hwang

Undergraduate Advisor

Shi-Yow Lin