Tsinghua University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
Tsinghua University
Beijing, 100084, China
Department phone: (86) 10 62783868
Department FAX: (86) 10 62770304
Department Email:
Last Updated: January 15, 2009

Professors:

Chen, Bingzhen           62784572     <>
Chen, Jian             62782748     <>
Cheng, Yi              62794468     <>
Dai, Youyuan            62773258     <>
Fei, Weiyang            62784185     <>
Gao, Guanghua            62782558     <>
Guo, Baohua (Associate Chair)    62784550     <>
He, Xiaorong            62784572     <>
Hu, Shanying            62794513     <>
Jin, Yong              62794769     <>
Kan, Chengyou            62773456     <>
Li, Jiding             62782432     <>
Lin, Zhanglin            62794403     <>
Liu, Dehua             62792128     <>
Liu, Zheng             62779876     <>
Luo, Guangsheng (Chair)       62783870     <>
Wang, Dezheng            62781469     <>
Wang, Jiading                    <>
Wang, Jinfu             62797490     <>
Wang, Tao              62773017     <>
Wang, Tingjie (Associate Chair)   62788993     <>
Wang, Xiaogong           62796171     <>
Wang, Xiaolin            62794741     <>
Wang, Yundong            62782748     <>
Wang, Zhanwen            62789648     <>
Wei, Fei              62785464     <>
Xiang, Lan             62788984     <>
Xie, Xuming             62773607     <>
Xing, Xinhui            62794771     <>
Yang, Jichu             62785514     <>
Yu, Jian              62787474     <>
Yu, Lixin (Associate Chair)     62784532     <>
Yu, Yangxin             62782558     <>
Zhao, Jinsong            62783109     <>
Zhu, Shenlin            62785524     <>

Associate Professors:

Du, Wei               62772130     <>
Guo, Zhaoxia            62781495     <>
Guo, Zhigang            62785603     <>
Han, Minghan            62781469     <>
He, Yaning             62784561     <>
Huang, Yanbin            62797572     <>
Jiang, Guoqiang           62782824     <>
Li, Qiang              62789847     <>
Lu, Yangcheng            62773017     <>
Luo, Guohua             62788994     <>
Qian, Weizhong           62788984     <>
Qin, Wei              62782748     <>
Qiu, Tong (Associate Chair)     62784513     <>
Shi, Dianwen (Associate Chair)   62782243     <>
Tang, Liming            62782148     <>
Tang, Zhigang            62785495     <>
Tuo, Xinlin             62784561     <>
Wang, Baoguo            62788777     <>
Wang, Tiefeng            62797490     <>
Wang, Yao              62788994     <>
Wang, Yujun             62773017     <>
Xu, Jun               62784550     <>
Yang, Rui              62782345     <>
Yu, Huimin             62788568     <>
Zhang, Liping            62784595     <>
Zhang, Minlian           62788942     <>
Zhu, Bing (Director)        62782520     <>
Zhu, Yushan             62784572     <>

Instructors:

Chen, Dingjiang           62794513     <>
Lin, Yangzheng           62782432     <>
Lu, Diannan             62788942     <>