University of Tokyo

Department of Chemical System Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical System Engineering
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656
University phone: 03-3812-2111
Department FAX: 03-5841-7321

Professors:

Hirano, Toshisuke (Emeritus)    
Iizuka, Yoshinori          5841-7298   
Inoue, Hakuai (Emeritus)      
Kawazoe, Kunitaro (Emeritus)    
Kimura, Shoji (Emeritus)      
Koda, Seiichiro (Emeritus)     
Komiyama, Hiroshi          5841-7323   
Koshi, Mitsuo            5841-7295   
Kume, Hitoshi (Emeritus)      
Kunii, Daizo (Emeritus)      
Nakao, Shin-ichi (Chair)      5841-7326   
Nishimura, Hajime (Emeritus)    
Oshima, Yoshito           5841-3027   
Sadakata, Masayoshi         5841-7344   
Sakoda, Akiyoshi          5452-6350   
Sekizawa, Ai            5841-7287   
Takahashi, Hiroshi         5841-7751   
Tamura, Masamitsu          5841-7291   
Yamaguchi, Yukio          5841-7303   
Yamamoto, Kenji           5841-7303   
Yamashita, Koichi          5841-7228   
Yanagisawa, Yukio          5841-7324   
Yoshida, Kunio (Emeritus)     

Associate Professors:

Akutsu, Yoshiaki          5841-7384   
Arai, Mitsuru            5841-7292   
Asai, Yosihiro           029-861-5373  
Dobashi, Ritsu           5841-7304   
Hirao, Masahiko           5841-7343   
Hori, Keiichi            0427-59-8283  
Miyoshi, Akira           5841-7296   
Okada, Fumio            5841-7352   
Okubo, Tatsuya           5841-7348   
Sakai, Yasuyuki           5452-6352   
Tsutsumi, Atsushi          5841-7336   
Yamaguchi, Takeo          5841-7345   
Yoshinaga, Jun           5841-8859   

Assistant Professors:

Kraines, Steven           5841-8837