Yuan Ze University

Department of Chemical Engineering and Materials Science

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering and Materials Science
Chung-Li,Taoyuan, 32003, Taiwan
Department phone: 886-3-463-6897
Department FAX: 886-3-455-9373
Department Email:
Last Updated: February 16, 2009

Professors:

Hong, Shinn Gwo           ext. 2559    <>
Hwang, Jenn Chiu          ext. 2560    <>
Juang, Ruey Shin (Dean)       ext. 2555    <>
Lin, Sheng Hsiung (Emeritus)    ext. 2551    <>
Wu, Ho Shing (Chair)        ext. 2564    <>
Yin, Ken Ming                    <>
Yu, Tzyy Lung                    <>

Associate Professors:

Chang, Yu Chen           ext. 2571    <>
Hsuen, Hsiao K. D.         ext. 2569    <>
Liao, Chien Shiun          ext. 2567    <>
Liau, Chau Kuang          ext. 2573    <>
Lin, Hsiu Li            ext. 2568    <>
Lin, Sheng Dian           ext. 2554    <>

Assistant Professors:

Lin, Kuen Song           ext. 2574    <>