National Tsing Hua University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
National Tsing-Hua University
Department of Chemical Engineering
Hsinchu, Taiwan 30013
Department phone: 886-3-5719036
Department FAX: 886-3-5715408
Department Email:
Last Updated: February 13, 2009

Professors:

Chang, Rong-Yu           886-3-5718344  <>
Chen, Hsin-Lung           886-3-5721714  <>
Chen, Show-An            886-3-5710733  <>
Chen, Sinn-Wen           886-3-5721734  <>
Chin, Wei-Kuo            886-3-5713721  <>
Chou, Kan-Sen            886-3-5713691  <>
Chu, I-Ming             886-3-5713704  <>
Ho, Rong-Ming            886-3-5738349  <>
Hsiue, Ging-Ho           886-3-5719956  <>
Hu, Chih-Chang           886-3-5715131 ~ 35725 <>
Hu, Yu-Chen             886-3-5718245  <>
Huang, Ta-Jen            886-3-5716260  <>
Hwang, Shyh-Jye           886-3-5723221  <>
Jang, Shi-Shang           886-3-5713697  <>
Lee, Yu-Der             886-3-5713204  <>
Liu, Ta-Jo             886-3-5723380  <>
Lu, Shih-Yuan (Chair)        886-3-5714364  <>
Ma, Chen-Chi            886-3-5713058  <>
Su, An-Chung            886-7-5254055  <>
Sung, Hsing-Wen (Associate Chair)  886-3-5742504  <>
Tan, Chung-Sung (Associate Dean)  886-3-5721189  <>
Wan, Chi-Chao            886-3-5721664  <>
Wang, I-Kai             886-3-5713763  <>
Wang, Yung-Yun           886-3-5713690  <>
Wong, David Shan-Hill        886-3-5721694  <>

Associate Professors:

Mei, Marty Tai-I          886-2-27134242ext517 <>
Tang, Shiue-Cheng          886-3-5715131ext3649 <>

Assistant Professors:

Tuan, Hsin-Yu            886-3-5723661  <>

Graduate Advisor

Shih-Yuan Lu

Undergraduate Advisor

Shih-Yuan Lu