National Taiwan University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
No.1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, Taiwan 106-17
Department phone: 886-2-2363-5230
Department FAX: 886-2-2362-3040
Department Email:
Last Updated: February 12, 2009

Professors:

Chao, Yung-Cheng (Emeritus)    
Chen, Cheng-Ching (Emeritus)    
Chen, Cheng-Liang          886-2-2363-6194 <>
Chen, Leo-Wang (Emeritus)      886-2-2363-9884
Chen, Li-Jen (Chair)        886-2-2362-3296 <>
Chen, Wen-Chang           886-2-2362-8398 <>
Chen, Yan-Ping           886-2-2366-1661 <>
Chiu, Wen-Yen            886-2-2362-3259 <>
Ho, Kuo-Chuan            886-2-2366-0739 <>
Hsieh, Hsyue-Jen          886-2-2363-3097 <>
Hsieh, Kuo-Huang          886-2-2362-7688 <>
Hsu, Jyh-Ping            886-2-2363-7448 <>
Huang, Hsiao-Ping          886-2-2363-8999 <>
Huang, Shih-Yow (Emeritus)     886-2-2363-2542 <>
Keh, Huan-Jang (Dean)        886-2-2363-5462 <>
Lan, Chung-Wen           886-2-2363-3917 <>
Lee, Duu-Jong            886-2-2362-5632 <>
Lee, Keh-Chyang           886-2-2362-2530 <>
Lee, Min-Dar (Emeritus)      
Leu, Lii-Ping            886-2-2365-7200 <>
Liu, Hwai-Shen (Associate Chair)  886-2-2362-7499 <>
Lu, Chung-Hsin           886-2-2365-1428 <>
Lu, Wei-Ming (Emeritus)       886-2-2362-2707 <>
Sheng, Yu-Jane           886-2-2366-0454 <>
Shih, Shin-Min           886-2-2363-3974 <>
Tai, Clifford Yi-Der        886-2-2362-0832 <>
Wan, Ben-Zu             886-2-2363-0737 <>
Wang, Da-Ming            886-2-2366-0433 <>
Wu, Chi-Sheng            886-2-2363-1994 <>
Wu, Nae-Lih             886-2-2362-7158 <>
Yen, Shi-Chern           886-2-2363-0397 <>
Yu, Cheng-Ching           886-2-3365-1759 <>

Associate Professors:

Dai, Chi-An             886-2-2364-3378 <>
Lin, Shiang-Tai           886-2-33663065  <>
Tsai, Wei-Bor            886-2-2369-8627 <>
Wang, Sheng-Shih          

Assistant Professors:

Hsieh, Chih-Chen          886-2-3366-3038 <>
Hsu, Cheng-Che           886-2-3366-3034 <>
Wu, Chia-Wen            886-2-3366-3064 <>

Graduate Advisor

Prof. Hsieh, Hsyue-Jen