National Cheng Kung University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
1 University Road
Tainan, Taiwan 70148
Department phone: 886-6-2757575x62600
Department FAX: 886-6-2344496
Department Email:
Last Updated: March 19, 2009

Professors:

Chang, Chien-Hsiang         62671      <>
Chang, Chuei-Tin          62663      <>
Chang, Jo-Shu            62651      <>
Chen, Bing-Hung           62695      <>
Chen, Chin-Cheng (Head)       62655      <>
Chen, Chuh-Yuan           62643      <>
Chen, Dong-Hwang          62680      <>
Chen, Huey-Ing           62667      <>
Chen, Yun              62657      <>
Chung, Shyan-Lung          62654      <>
Hong, Chau-Nan           62662      <>
Hwang, Shyh-Hong          62661      <>
Kao, Chen-Feng           62642      <>
Kuo, Ping-Lin            62658      <>
Lee, Yuh-Lang            62693      <>
Lin, Jui-Che            62665      <>
Liu, Jui-Hsiang           62646      <>
Syu, Mei-Jywan           62631      <>
Teng, Hsisheng           62640      <>
Wang, Chi              62645      <>
Wen, Ten-Chin            62656      <>
Weng, Hung-Shan           62637      <>
Woo, Eamor             62670      <>
Wu, Jih-Jen             62694      <>
Yang, Ming-Chang          62666      <>
Yang, Yu-Min            62633      <>

Associate Professors:

Cheng, Chu-Yuan           62664      <>
Hou, Sheng-Shu           62641      <>
Huang, Yao-Hui           62636      <>
Ling, Han-Chern           62659      <>
Wei, Hsien-Hung           62691      <>

Assistant Professors:

Jan, Jeng-Shiung          62660      <>
Juang, Yi-Je            62653      <>
Lo, Chieh-Tsung           62647      <>
Wang, Hsiang-Yu Angie        62648      <>