National Central University

Department of Chemical and Materials Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical and Materials Engineering
Chung-Li, Taoyuan
Taiwan 32054
Department phone: (03) 4227151x4200
Department FAX: (03) 4252296
Department Email:
Last Updated: February 16, 2009

Professors:

Chang, Feg-Wen           x4202     
Chen, Hui              x4216      <>
Chen, Teng-Ko            x4215      <>
Chen, Wen-Yih            x4222      <>
Chen, Yin-Zu            x4219      <>
Chen, Yu-Wen (Chair)        x4203     
Chiang, Shiaw-Tseh         x4214      <>
Chou, Cheng-tung          x4218     
Fey, Ting-Kuo            x4206     
Higuchi, Akon            x4253     
Kao, Chengheng R.          x4225      <>
Kuo, Kung-Tu (Emeritus)       x4205      <>
Lee, Liang-Sun (Emeritus)      x4208      <>
Lin, Hsiao-Tsung          x4207     
Liu, Cheng-Yi            x4228     
Ruaan, Rouh-Chyu          x4232      <>
Shu, Chin-Hang           x4227      <>
Shyu, Shin-Shing          x4204     
Tsao, Heng-Kwong          x4226      <>
Wang, Ten-Tsai (Emeritus)      x4211     
Yang, Sze-Ming           x4217      <>

Associate Professors:

Chent, Shao-Liang          x4233     
Lee, Tu               x4204     

Assistant Professors:

Cheu, Duo-Ching           x4220     
Sun, Ya-Sen             x4221     
Wu, Tzu-Chia            x4258     

Graduate Advisor

Cheng-Tung Chou

Undergraduate Advisor

Chengheng R. Kao