Feng-Chia University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Chemical Engineering Department
100 Wenhwa Road
Taichung, Taiwan 40724
University phone: 886-4-24517250
Department phone: 886-4-24517250 ext. 3651
Department FAX: 886-4-24510890
Department Email:

Professors:

Chan, Chih-Chieh          ext. 3688    <>
Chang, Hsin-Fu           ext. 3687    <>
Chao, Yun-Peng (Chair)       ext. 3677    <>
Chen, Chyi-Tsong (Associate Dean)  ext. 3691    <>
Chu, Hou-Hsien           ext. 3686    <>
Hwang, Jen-Tai           ext. 3651    <>
Lin, Ping Jei            ext. 3682    <>
Wu, Der -Chang           ext. 3689    <>
Wu, Shu-Yii             ext. 3679    <>

Associate Professors:

Sheu, Jiang Shing          ext. 3690    <>
Ting, Hsing-Yie           ext. 3079    <>

Assistant Professors:

Chang, AlexC.-C.          ext. 3676    <>
Lin, Yuang-Sen           ext. 3659    <>
Shih, C. James           ext. 3680    <>
Yuan, Wei-Li            ext. 6892    <>

Instructors:

Fong, I-Li             ext. 3683    <>
Wei, Nein-Kun            ext. 3684    <>