Chang Gung University

Department of Chemical and Materials Engineering

Mailing Address:
Chemical and Materials Engineering Department
259, Wen-Hwa 1st Road
Kwei-Shan, Tao-Yuan
333
Department phone: 886-3-2118800 ext 5286
Department FAX: 886-3-2118668
Department Email:
Last Updated: February 13, 2009

Professors:

Chen, Jyh-Ping           x5298      <>
Shiau, Lie-Ding (Chair)       x5291      <>
Yang, Jen-Ming           x5290      <>

Associate Professors:

Chiu, Fang-Chyou          x5297      <>
Hsu, Ruey-Chi            x5288      <>
Hua, Mu-Yi             x5289      <>
Lin, Andrew             x5756      <>
Lu, Hsin-Chun            x5292      <>
Lu, Tsan-Sheng           x5675      <>
Lue, Shing-Jiang          x5489      <>
Wang, Gow-Bin            x5757      <>
You, Jiann-Hwa           x5287      <>

Assistant Professors:

Kuo, Hsiu-Po            x5488      <>
Lin, Chia-Chang           x5760      <>
Liu, Yu-Kuo             x5328      <>