Yokohama National University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
79-5 Tokiwadai, Hodogaya-ku
Yokohama, 240-8501
Department phone: 45-339-3991
Department FAX: 45-339-4012

Professors:

Habuka, Hitoshi           339-3998    
Hara, Takao             339-4189    
Iida, Yoshihiro (Chair)      
Kaminoyama, Meguru         339-3999     <>
Kamiwano, Mitsuo (Emeritus)     339-3988    
Koizumi, Jun-ichi          339-4266     <>
Matsumoto, Kanji          339-4008    
Ohya, Haruhiko (Emeritus)      339-3989    
Okuyama, Kunito           339-4009    
Tanisho, Shigeharu (Joint)     339-3996    
Watanabe, Masatoshi         339-3997    

Associate Professors:

Aihara, Masahiko          339-4229    
Aramaki, Kenji           339-4190    
Nishi, Kazuhiko           339-3988    
Takeda, Minoru           339-4566    
Tsunakawa, Hiroshi         339-4006    

Assistant Professors:

Misumi, Ryuta            339-3995    
Nakamura, Kazuho          339-3980    
Nittami, Tadashi          339-4025    
Suzuki, Ichiro           339-4266    
Takeuchi, Takashi          339-3975    

Instructors:

Furukawa, Shizuo          339-3980    
Hakoda, Hiroshi           339-3987    
Kawase, Masaya           339-4005    
Negishi, Yoichi           339-3986    

Other Faculty:

Sawada, Takako           339-3991    
Yamaji, Chisato           339-4266    

Graduate Advisor

Minoru Takeda

Undergraduate Advisor

Kazuhiko Nishi