Seikei University

Department of Applied Chemistry

Mailing Address:
Department of Applied Chemistry
Seikei University
Musashino, Tokyo 180-8633
Deliveries:
Prof. T. Kojima
University phone: 81-422-37-3705
Department phone: 81-422-37-3750
Department FAX: 81-422-37-3871
Department Email:

Professors:

Higuchi, Akon            0422-37-3748   <>
Katoh, Akira            0422-37-3747   <>
Kojima, Toshinori          0422-37-3750   <>
Kurita, Keisuke           0422-37-3745   <>
Morita, Makoto           0422-37-3749   <>
Ozaki, Yoshiharu          0422-37-3751   <>
Totani, Yoichiro          0422-37-3744   <>
Tsubomura, Taro (Head)       0422-37-3752   <>

Associate Professors:

Hara, Setsuko            0422-37-3753   <>

Instructors:

Iwamura, Munetaka          0422-37-3757   <>
Katoh, Shigeru           0422-37-3758   <>
Kawasaki, Kenji           0422-37-3743   <>
Kitamura, Hanako          0422-37-3756   <>
Saitoh, Ryota            0422-37-3755   <>
Tsukuda, Toshiaki          0422-37-3759   <>
Yang, Shing             0422-37-3754   <>

Graduate Advisor

Prof. A. Higuchi

Undergraduate Advisor

Prof. A. Katoh