Osaka University

Division of Chemical Engineering

Mailing Address:
Division of Chemical Engineering
Department of Materials Engineering Science
Graduate School of Engineering Science
Toyonaka
Osaka 560-8531
University phone: 06-6877-5111
University FAX: 06-6879-7106
Department phone: 06-6850-6295
Department FAX: 06-6850-6296
Department Email:

Professors:

Fueno, Takayuki (Emeritus)     
Hirata, Yushi (Emeritus)      
Imanaka, Toshinobu (Emeritus)   
Inoue, Yoshiro (Chair)       81-6-6850-6276  <>
Ito, Ryuzo (Emeritus)       
Kaneda, Kiyotomi          81-6-6850-6260  <>
Katayama, Takashi (Emeritus)    
Komasawa, Isao (Emeritus)     
Kuboi, Ryoichi           81-6-6850-6285  <>
Kunugita, Eiichi (Emeritus)    
Nakano, Masayoshi          81-6-6850-6268  <>
Nitta, Tomoshige (Emeritus)     81-6-6850-6265  <>
Ohgaki, Kazunari          81-6-6850-6290  <>
Otake, Tsutao (Emeritus)      
Taya, Masahito           81-6-6850-6251  <>
Tone, Setsuji (Emeritus)      
Ueyama, Korekazu          81-6-6850-6255  <>

Associate Professors:

Ebitani, Kohki           81-6-6850-6262  <>
Egashira, Yasuyuki         81-6-6850-6259  <>
Kino-oka, Masahiro         81-6-6850-6253  <>
Nishiyama, Norikazu         81-6-6850-6256  <>
Sato, Hiroshi            81-6-6850-6291  <>
Shiraishi, Yasuhiro         81-6-6850-6271  <>
Takahashi, Hideaki         81-6-6850-6267  <>
Umakoshi, Hiroshi          81-6-6850-6287  <>

Graduate Advisor

Inoue, Yoshiro

Undergraduate Advisor

Inoue, Yoshiro