Nagoya University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
Furo-cho, Chikusa-ku
Nagoya, 464-8603
Department phone: 052-789-4822
Department FAX: 052-789-3180
Last Updated: January 30, 2009

Professors:

Goto, Shigeo (Emeritus)      
Hasatani, Masanobu (Emeritus)   
Horizoe, Hirotoshi         052-789-3618   <>
Iritani, Eiji            052-789-3374   <>
Koda, Shinobu            052-789-3275   <>
Kurimoto, Hidekazu         052-789-4757   <>
Matsubara, Masakazu (Emeritus)   
Matsuda, Hitoki           052-789-3382   <>
Miyahara, Yutaka (Emeritus)    
Mori, Shigekatsu (Emeritus)    
Morisue, Toshiya (Emeritus)    
Murase, Toshiro (Emeritus)     
Nakamura, Masaaki (Emeritus)    
Nomura, Hiroyasu (Emeritus)    
Onogi, Katsuaki (Dean)       052-789-3263   <>
Shirato, Mompei (Emeritus)     
Sugiyama, Sachio (Emeritus)    
Suzuki, Kenji            052-789-5537   <>
Tagawa, Tomohiko          052-789-3388   <>
Takahashi, Katsuroku (Emeritus)  
Takeuchi, Hiroshi (Emeritus)    
Tanabe, Yasuhiro (Chair)      052-789-3377   <>
Toyama, Shigeki (Emeritus)     
Tsubaki, Junichiro         052-789-3096   <>

Associate Professors:

Deguchi, Seiichi          052-789-2733   <>
Hashizume, Susumu          052-789-3594   <>
Itaya, Yoshinori          052-789-3378   <>
Kobayashi, Noriyuki         052-789-3383   <>
Kojima , Yoshihiro         052-789-3912   <>
Matsuoka, Tatsuro          052-789-3274   <>
Mukai, Yasuhito           052-789-3375   <>
Nii, Susumu             052-789-3390   <>
Yasuda, Keiji            052-789-3623   <>

Graduate Advisor

Yasuhiro Tanabe

Undergraduate Advisor

Yasuhiro Tanabe