Kyushu University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
Faculty of Engineering
744 Motooka, Nishi-ku
Fukuoka, 819-0395
University phone: 81-92-642-2111
Department phone: 81-92-802-2801
Department FAX: 81-92-802-2800

Professors:

Arai, Yasuhiko           81-92-802-2741  <>
Fukai, Jun             81-92-802-2744  <>
Funatsu, Kazumori (Emeritus)    
Goto, Masahiro           81-92-802-2806  <>
Kajiwara, Toshihisa         81-92-802-2746  <>
Kamihira, Masamichi         81-92-802-2743  <>
Kawakami, Koei           81-92-802-2748  <>
Kishida, Masahiro          81-92-802-2742  <>
Kusunoki, Koichiro (Emeritus)   
Matsuyama, Hisayoshi (Emeritus)  
Minemoto, Masaki          81-92-802-2745  <>
Miyatake, Osamu (Emeritus)     
Miyazaki, Noriyuki (Emeritus)   
Morooka, Shigeharu (Emeritus)   
Nakashio, Fumiyuki (Emeritus)   
Tsuge, Yoshifumi          81-92-802-2747  <>
Wakabayashi, Katsuhiko (Emeritus) 

Associate Professors:

Ijima, Hiroyuki           81-92-802-2758  <>
Ito, Akira             81-92-802-2753  <>
Iwai, Yoshio            81-92-802-2751  <>
Kamiya, Noriho           81-92-802-2807  <>
Matsukuma, Yosuke          81-92-802-2755  <>
Mizumoto, Hiroshi          81-92-802-2759  <>
Takenaka, Sakae           81-92-802-2752  <>
Yamamoto, Tsuyoshi         81-92-802-2754  <>