Hiroshima University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
Graduate School of Engineering
Kagamiyama 1-4-1
Higashi-Hiroshima, 739-8527
Department phone: (81)82-424-7718
Department FAX: (81)82-424-5494
Department Email:
Last Updated: February 23, 2009

Professors:

Asaeda, Masashi (Emeritus)     (81)82-424-7719
Nishijima, Wataru          (81)82-424-6199 <>
Okada, Mitsumasa          (81)82-424-5526 <>
Okuyama, Kikuo           (81)82-424-7716 <>
Sakohara, Shuji           (81)82-424-7720 <>
Shimada, Manabu           (81)82-424-7717 <>
Takishima, Shigeki (Chair)     (81)82-424-7713 <>
Tsuru, Toshinori          (81)82-424-7714 <>
Yoshida, Hideto           (81)82-424-7853 <>

Associate Professors:

Fukui, Kunihiro           (81)82-424-7715 <>
Iizawa, Takashi           (81)82-424-7711 <>
Isomoto, Yoshinori         (81)82-424-7845 <>
Kihara, Shinichi          (81)82-424-7721 <>
Nakai, Satoshi           (81)82-424-7612 <>
Yabuki, Akihiro           (81)82-424-7852 <>
Yoshioka, Tomohisa         (81)82-424-7719 <>

Assistant Professors:

Gotoh, Takehiko           (81)82-424-7720 <>
Haruki, Masashi           (81)82-424-7713 <>
Iskandar, Ferry           (81)82-424-7850 <>
Kanezashi, Masakoto         (81)82-424-7714 <>
Okuda, Tetsuji           (81)82-424-6197 <>
Tsai, Tsung-Yueh          (81)82-424-6195 <>
Tsumura, Toshinori         (81)82-424-7723 <>
Wang, Wei-Ning           (81)82-424-7851 <>
Yamamoto, Tetsuya          (81)82-424-7853 <>

Other Faculty:

Kawamura, Yuji (Emeritus)     
Masuoka, Hirokatsu (Emeritus)   
Matsumura, Masanobu (Emeritus)   
Nagase, Yoichi (Emeritus)     
Nakai, Tasuku (Emeritus)      
Yorizane, Masahiro (Emeritus)