Fukuoka University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical Engineering
Fukuoka University
8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku,
Fukuoka 814-0180
Department phone: 81-92-871-6631
Department FAX: 81-92-865-6031
Last Updated: March 02, 2009

Professors:

Ide, Mitsuharu           
Ishikura, Toshifumi                 <>
Morooka, Shigeharu                  <>
Nakano, Katsuyuki                  <>
Shigematsu, Mikiji (Chair)     
Suzukawa, Kazumi                   <>
Tanaka, Ryuichi          

Associate Professors:

Kato, Takafumi           
Mishima, Kenji           
Shibata, Hiromichi         

Assistant Professors:

Higashi, Eiko           
Matsuyama, Kiyoshi                  <>
Nagashima, Hiroshi                  <>
Uchiyama, Hiroki          

Other Faculty:

Hirohashi, Yumiko         
Koyanagi, Kiyomi          
Masamoto, Hiroshi                  <>
Nagashima, Toru          
Sakurai, Makoto          
Sekiguchi, Hiroshi                  <>
Yamasaki, Yoshikazu        
Yoshimura, Keiko